GRUPĖS VADOVAS (-Ė) BUHALTERINĖS APSKAITOS DEPARTAMENTE KAUNE

MES SIŪLOME

 • galimybę realizuoti savo kompetencijas tobulinant viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos procesus
 • konkurencingą atlyginimą
 • skaidrią motyvacijos ir karjeros sistemą
 • profesinę pagalbą
 • mišraus darbo modelį
 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų
 • renginius visiems darbuotojams
 • mokymus
 • esame draugiški gyvūnams
 • mėnesinis atlyginimas (bruto): nuo 2 098 iki 2 441 €

KASDIENĖ VEIKLA

 • rengia Grupės veiklos planus, kontroliuoja jų vykdymą
 • organizuoja Grupės darbą – paskirsto užduotis pogrupių (toliau – Pogrupis) vadovams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei vykdomų funkcijų kokybę
 • vertina Grupės veiklos ir vykdomų funkcijų riziką, pagal kompetenciją priima sprendimus rizikos prevencijai, teikia siūlymus dėl priemonių rizikos veiksnių įtakai mažinti
 • atlieka įstaigų finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtintojo funkcijas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje
 • teikia konsultacijas kuriant ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistemas
 • dalyvauja buhalterinės apskaitos procesų optimizavimo darbo grupėse
 • bendradarbiauja rengiant metodikas ir teikiant praktinę pagalbą darbuotojams buhalterinės apskaitos klausimais

REIKALAVIMAI

 • turėti aukštąjį universitetinį verslo ir viešosios vadybos arba matematikos mokslų, arba informatikos mokslų arba fizinių mokslų krypčių, arba socialinių mokslų ekonomikos krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje ir 1 metų vadovaujamo darbo patirtį
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus
 • išmanyti pagrindinius buhalterinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Grupės ir savo darbą

Kontaktai

Išsamesnės informacijos teirautis Audronė Būziuvienė +370 685 91031, audrone.buziuviene@nbfc.lt

Pateikti dokumentus Valstybės tarnybos portale