VYRESNYSIS BUHALTERIS (-Ė)

MES SIŪLOME

 • galimybę realizuoti savo kompetencijas tobulinant viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos procesus
 • konkurencingą atlyginimą
 • skaidrią motyvacijos ir karjeros sistemą
 • profesinę pagalbą
 • mišraus darbo modelį
 • draudimą nuo nelaimingų atsitikimų
 • renginius visiems darbuotojams
 • mokymus
 • esame draugiški gyvūnams
 • mėnesinis atlyginimas (bruto): nuo 1 285 iki 1 719 €

KASDIENĖ VEIKLA

 • tvarko įstaigų buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, reikalavimus (ilgalaikių gautinų sumų apskaitą; ilgalaikių įsipareigojimų, atidėjinių, neapibrėžtojo turto ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų apskaitą; finansavimo sumų (dotacijų, subsidijų) apskaitą; administracinių baudų ir valstybės rinkliavų, fondų apskaitą; tvarko investicijų į kitus subjektus apskaitą, atlieka nuosavybės metodo įtakos, dividendų registravimo operacijas; koncesijų ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutarčių, veiklos nuomos sutarčių, atitinkančių finansinės nuomos (lizingo) požymius, apskaitą; registruoja apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo operacijas ir kt.)
 • rengia žiniaraščius, pažymas, ataskaitas, deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms
 • vykdo pavestas vidaus kontrolės funkcijas

REIKALAVIMAI

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai
 • išmanyti pagrindinius buhalterinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus

Kontaktai

Išsamesnės informacijos teirautis Vilijos Vaitkevičienės tel. +370 673 56237 arba el. paštu vilija.vaitkeviciene@nbfc.lt

Pateikti dokumentus Valstybės tarnybos portale